Dobrovíkend 2019

Letos již popáté jsme přijali pozvání našich kolegyň z HoStu strávit s nimi 3 zážitkové dny v beskydských Visalajích.  Opět po roce jsme se potkali s pracovnicemi a dobrovolnicemi z Hradce Králové, Prahy, Brna a Ostravy. Program byl jako vždy pestrý. Zajímavé workshopy -„Terapeutická práce s dětským traumatem, „Terapeutická práce s mužskou a ženskou identitou“, „Co je to kritická sociální práce?“, „Pohlednice z příjemného místa“ – arteterapie navazující na relaxaci s imaginací“ a další.  Někteří nás vystoupali na  Lysou horu a všichni jsme absolvovali večerní bojovku zakončenou pohárkem „ohnivé vody“ vonící po švestkách.

Audity kvality služeb pro Arkadii o. p. s.

V roce 2018 získal CEKAS zakázku Akadie o. p. s. v rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007559 „Rozvoj a kvalita v sociálních službách Arkadie o.p.s.“ podpořeného z EU prostřednictvím ESF a OPZ a rozpočtu ČR.

V rámci zakázky se uskutečnilo 5 vstupních auditů kvality služeb Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Denní stacionáře a Odlehčovací služby poskytované společností Arkadie, o.p.s. a následně 5 konzultačních workshopů.

Rozsah a zaměření vstupních auditů kvality služby byly totožné s inspekcemi poskytování sociálních služeb, které provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Následně proběhly v dané službě konzultační workshop s pracovníky zařízení.

Zakázka probíhala od října 2018 do května 2019.

Veřejná zakázka „8 auditů kvality sociálních služeb“ pro Člověka v tísni v rámci projektu „Změna“ z Operačního programu zaměstnanost

V roce 2017 získal CEKAS zakázku na realizaci 8 rozvojových auditů kvality sociálních služeb v pobočkách organizace Člověk v tísni.

Metodik CEKAS pro oblast řízení kvality v sociálních službách připravil metodiku šitou na míru požadavkům vedení Člověka v tísni. Podle ní se postupně realizují audity kvality a následné
workshopy zaměřené na konkrétní výstupy z jednotlivých auditů a na následný proces změn standardů. Do konce projektu pak probíhají konzultace. Poskytovatelům jsou k dispozici jednotliví auditoři, kteří průběžně podporují pracovníky v jednotlivých pobočkách Člověka v tísni při zavádění potřebných změn.

Dosud proběhly audity a workshopy ve všech službách: v terénních programech, sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v odborném sociálním poradenství.

Zakázka probíhá od dubna 2018 do ledna 2020.

Víkend s pracovnicemi a dobrovolnicemi HoSt 2017

Již třetím rokem náš tým s velkou chutí absolvoval 3-denní výjezdní setkání s pracovnicemi a dobrovolnicemi naší partnerské organizace HoSt. 8. až 10. září  2017 jsme strávili v penzionu Diana v Novém Jáchymově – bylo nás čtyřicet a připravený byl velmi pestrý a živý program. Kromě tvořivých a zábavných workshopů jsme probrali i pracovní záležitosti a plány do blízké budoucnosti, ze kterých bude vycházet naše další spolupráce a rozvoj obou organizací.

Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb

CEKAS, z.ú. zajišťuje pro poskytovatele sociálních služeb:

Rozvojové audity kvality sociálních služeb

Jedná se o dobrovolný audit kvality sociální služby (typ služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), který probíhá v místě, kde je služba poskytována.

Rozsah auditu: 1 – 2 dny, audit provádějí 1 – 2 auditoři dle domluvy.

Audit je realizován podle Metodiky rozvojového auditu, která zohledňuje aktuální Metodiku inspekcí kvality. Auditory CEKAS jsou externí odborníci s mnohaletými zkušenostmi, kteří se v rámci spolupráce s MPSV účastnili projektů, v jejichž rámci byly vypracovány tzv. rozvojové metodiky hodnocení vybraných typů sociálních služeb.

Metody auditu:
– studium dokumentace ke službě
– rozhovory s pracovníky
– rozhovory s uživateli
– pozorování prostředí, ve kterém je služba poskytována
– podpůrné rozhovory s managementem

Cílem auditu je zjistit aktuální situaci služby v oblasti naplňování standardů kvality a podpořit management organizace v konkrétních krocích v rámci procesu zvyšování kvality poskytované služby.

Rozvojové supervize zavádění standardů kvality (navazující na provedený rozvojový audit kvality sociální služby)

Jedná se o rozvojovou supervizi, která navazuje na provedený rozvojový audit kvality služby.

Rozvojovou supervizi provádí 1 supervizor.

Rozvojová supervize je vedená na základě Metodiky pro rozvojovou supervizi ke standardům kvality CEKAS.

Cílem rozvojové supervize je následná podpora organizace při naplňování doporučení, která vyplynula z provedeného rozvojového auditu. Supervize se zaměřuje na zjištění posunu organizace v oblasti naplňování kvality.

Odborné konzultace k úrovni naplňování standardů kvality sociálních služeb

Pro koho je konzultace vhodná:
… pro organizace, které si nejsou jisté, že mají písemnou dokumentaci i úroveň zavádění standardů kvality do praxe služby zcela v souladu se zákonem o soc. službách
…pro organizace, které potřebují konkrétní praktická doporučení odborníka, jak odstranit chyby a nedostatky v oblasti naplňování standardů kvality
…vhodná je i pro organizace, které si v souladu se standardem č. 15 (Zajišťování kvality služeb) chtějí touto formou zjistit úroveň naplňování standardů kvality služby a na základě doporučení přistoupit k dalším krokům, které povedou ke zvyšování kvality dané služby.

Jedná se o konzultaci v minimálním rozsahu 4 hodin, možno dojednat individuální rozsah, podle požadavků zadavatele (cena se počítá každému objednateli na míru)

Konzultaci provádí 1 vyškolený konzultant CEKASu.
Konzultace je vedená na základě Metodiky pro vedení konzultace ke standardům kvality CEKAS.

Výstupy:
Poskytovatel získá konkrétní doporučení k odstranění chyb a nedostatků v naplňování relevantních oblastí kvality dle zák. č. 108/2006 Sb.

V případě zájmu o audit, supervize, konzultaci či další zpřesňující informace se obracejte mailem na info@cekas.eu.

Den otevřených dveří

4. května 2017 probíhal v prostorách našeho „Centra profesionální práce s rodinou“ Den otevřených dveří. Ráno bylo pošmourné, chladné, báli jsme se, že to návštěvníky odradí. Byli jsme mile překvapení, že již před devátou hodinou dorazili první z nich. A o něco později se již dveře doslova netrhly. Každý, kdo se zajímal o naše aktivity, dostal svého „průvodce“, který se mu věnoval. Nejvíce naše návštěvníky zaujala „školička hrou“ a vyprávění sociálních pracovnic o službách, které poskytuje HoSt – odborně prováděly kolegyně Marta Linková. Martina Přečková, Vlasta Vítková a Kateřina Brožková a ředitelka HoSt Alžběta Candia. My z CEKASu jsme vše organizačně zajišťovaly a v případě zájmu vysvětlovaly, jak funguje spolupráce HoSt a CEKAS, která existuje již několik let a umožňuje realizovat i velké zahraniční projekty jako je například právě realizovaný projekt financovaný nadací VELUX Foundations.
Navštívili nás zástupci MPSV, MŠMT pracovnice některých pražských oddělení sociálně právní ochrany dětí, kolegové z neziskových organizací a otevřená vrátka do zahrady přilákala i náhodné kolemjdoucí. Kolem poledne se vyčasilo, začalo svítit sluníčko, takže jsme mohli postávat a povídat si i na zahradě. Skvělé občerstvení pro nás připravila nezisková organizace DISMAS, která provozuje v Růžové ulici Kavárnu bez předsudků.
Den se vydařil a děkuji všem, kdo nás navštívili a kolegyním, které ho tak hezky připravily.
Irena Tomešová