Audity kvality služeb pro Arkadii o. p. s.

V roce 2018 získal CEKAS zakázku Akadie o. p. s. v rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007559 „Rozvoj a kvalita v sociálních službách Arkadie o.p.s.“ podpořeného z EU prostřednictvím ESF a OPZ a rozpočtu ČR.

V rámci zakázky se uskutečnilo 5 vstupních auditů kvality služeb Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny, Denní stacionáře a Odlehčovací služby poskytované společností Arkadie, o.p.s. a následně 5 konzultačních workshopů.

Rozsah a zaměření vstupních auditů kvality služby byly totožné s inspekcemi poskytování sociálních služeb, které provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Následně proběhly v dané službě konzultační workshop s pracovníky zařízení.

Zakázka probíhala od října 2018 do května 2019.

Veřejná zakázka „8 auditů kvality sociálních služeb“ pro Člověka v tísni v rámci projektu „Změna“ z Operačního programu zaměstnanost

V roce 2017 získal CEKAS zakázku na realizaci 8 rozvojových auditů kvality sociálních služeb v pobočkách organizace Člověk v tísni.

Metodik CEKAS pro oblast řízení kvality v sociálních službách připravil metodiku šitou na míru požadavkům vedení Člověka v tísni. Podle ní se postupně realizují audity kvality a následné
workshopy zaměřené na konkrétní výstupy z jednotlivých auditů a na následný proces změn standardů. Do konce projektu pak probíhají konzultace. Poskytovatelům jsou k dispozici jednotliví auditoři, kteří průběžně podporují pracovníky v jednotlivých pobočkách Člověka v tísni při zavádění potřebných změn.

Dosud proběhly audity a workshopy ve všech službách: v terénních programech, sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v odborném sociálním poradenství.

Zakázka probíhala od dubna 2018 do ledna 2020.

Víkend s pracovnicemi a dobrovolnicemi HoSt 2017

Již třetím rokem náš tým s velkou chutí absolvoval 3-denní výjezdní setkání s pracovnicemi a dobrovolnicemi naší partnerské organizace HoSt. 8. až 10. září  2017 jsme strávili v penzionu Diana v Novém Jáchymově – bylo nás čtyřicet a připravený byl velmi pestrý a živý program. Kromě tvořivých a zábavných workshopů jsme probrali i pracovní záležitosti a plány do blízké budoucnosti, ze kterých bude vycházet naše další spolupráce a rozvoj obou organizací.

Den otevřených dveří

4. května 2017 probíhal v prostorách našeho „Centra profesionální práce s rodinou“ Den otevřených dveří. Ráno bylo pošmourné, chladné, báli jsme se, že to návštěvníky odradí. Byli jsme mile překvapení, že již před devátou hodinou dorazili první z nich. A o něco později se již dveře doslova netrhly. Každý, kdo se zajímal o naše aktivity, dostal svého „průvodce“, který se mu věnoval. Nejvíce naše návštěvníky zaujala „školička hrou“ a vyprávění sociálních pracovnic o službách, které poskytuje HoSt – odborně prováděly kolegyně Marta Linková. Martina Přečková, Vlasta Vítková a Kateřina Brožková a ředitelka HoSt Alžběta Candia. My z CEKASu jsme vše organizačně zajišťovaly a v případě zájmu vysvětlovaly, jak funguje spolupráce HoSt a CEKAS, která existuje již několik let a umožňuje realizovat i velké zahraniční projekty jako je například právě realizovaný projekt financovaný nadací VELUX Foundations.
Navštívili nás zástupci MPSV, MŠMT pracovnice některých pražských oddělení sociálně právní ochrany dětí, kolegové z neziskových organizací a otevřená vrátka do zahrady přilákala i náhodné kolemjdoucí. Kolem poledne se vyčasilo, začalo svítit sluníčko, takže jsme mohli postávat a povídat si i na zahradě. Skvělé občerstvení pro nás připravila nezisková organizace DISMAS, která provozuje v Růžové ulici Kavárnu bez předsudků.
Den se vydařil a děkuji všem, kdo nás navštívili a kolegyním, které ho tak hezky připravily.
Irena Tomešová