Ukončení projektu podpořeného nadací THE VELUX FOUNDATIONS


S posledním dnem v březnu 2024 skončil náš více než 4 letý projekt „3S-Skilled-Specialized-Social workers“ – “Introduction of a new system of skill-oriented vocational training at 3 Higher Educational Institutions in the Czech Republic”.

Odborný projektový tým tvořili vyučující z pracovišť sociální práce z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

V závěrečném vyhodnocení projektu jsme s velkou radostí mohli konstatovat, že podpora z THE VELUX FOUNDATIONS byla využita na více než 100%: nejen, že jsme naplnili plánované aktivity a výstupy, ale díky efektivnímu hospodaření se podařilo realizovat další velmi užitečné a přínosné aktivity navíc.
Uteklo to opravdu rychle a hodně jsme toho prožili:
Dokázali jsme se rychle vyrovnat s problémy a fungovat v nových „online“ podmínkách během covidové pandemie. Začali jsme využívat nové přístupy k častější komunikaci mezi jednotlivci i mezi sebou v odborných skupinách a v mnoha ohledech to přispělo k zintenzivnění spolupráce na plánovaných úkolech.
Dokázali jsme v našem oboru úzce spolupracovat napříč republikou, sdílet zkušenosti a know how, předávat si potřebné kontakty – to vše ku prospěchu našich vlastních pracovišť, a což je velmi cenné, i k užitku oboru jako celku.
Dokázali jsme se také vzájemně podporovat v situacích, které byly pro některá pracoviště velmi obtížné.
Suma sumárum – dokázali jsme pracovat na společné věci, na společných cílech, společnými silami. Dokázali jsme to v přátelské, otevřené a nesobecké atmosféře.

Tým CEKAS děkuje všem, kteří se na projektu podíleli a děkuje zástupcům THE VELUX FOUNDATIONS a našemu konzultantovi Christianovi Holtetovi za velkorysou podporu.
Zora Fídlerová, Irena Tomešová, Alena Valečková, Martina Zahradníková

Zahájení projektu projektu „Vzdělávání rizikové mládeže = správná cesta k plnohodnotnému životu“

S radostí oznamujeme spuštění našeho nového projektu: Vzdělávání rizikové mládeže = správná cesta k plnohodnotnému životu.

Tento projekt je realizován ve spolupráci 2 českých NNO CEKAS a Proxima Sociale. Je zaměřen na vysoce zranitelnou cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 10-18 let, včetně imigrantů, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání z důvodu nepříznivého, sociálně a ekonomicky znevýhodněného rodinného zázemí. Ocitají se na rozcestí: pokud dostávají podporu, znovu se začleňují do společnosti a studují, pokud ji nedostávají nebo podpora není adekvátní jejich potřebám, ocitají se na okraji společnosti a psychopatologické jevy se zhoršují. Rodiny z ekonomického hlediska nemají možnost pravidelného kontaktu s přírodou a využívání digitálních technologií, v tomto beznadějně zaostávají za svými vrstevníky. České školství si s tímto problémem v rámci naší cílové skupiny obecně neumí poradit. V projektu chceme inovovat naše fungující současné programy a rozvíjet nové programy na principu individuálních aktivit: STABILIZACE = individuální stabilizace členů cílové skupiny a tím umožnění dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání; UČENÍ = podpora a motivace k dalšímu vzdělávání, včetně složení přijímacích zkoušek; ROZVOJ = motivace k podpoře zkušeností a dovedností v oblasti digitálních technologií, klimatu a udržitelného životního prostředí.

Devět projektů podpořených z Nadace Villum má za úkol zvýšit nadšení mladých lidí pro vzdělávání a vybavit je tak, aby se mohly aktivně podílet na zelené a digitální transformaci. Od odborných škol rozšiřujících digitální a zelené dovednosti studentů až po nevládní organizace poskytující mentorství ohrožené mládeži v romských komunitách je to dynamická iniciativa. Nadace Villum podporuje tyto projekty částkou 100 milionů DKK v rámci grantové oblasti Evropská mládež a vzdělávání.

Úspěšné zakončení projektu Komunitního centra Host

Od 1. srpna 2021 do 31. července 2023 realizoval tým CEKAS jako partner ve spolupráci s HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú projekt Komunitního centra Host

Tým CEKAS realizoval jako partner ve spolupráci s HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú. od 1. srpna 2021 do 31. července 2023 projekt Komunitního centra HOST. Projekt byl financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – 47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Navazovali jsme na projekt, který financovala dánská nadace THE VELUX FOUNDATIONS „Rozvoj metody ‚RODINA HROU‘ – práce s dětmi v ohrožených rodinách”, který skončil v únoru 2021. Díky němu bylo založeno, vybaveno a zprovozněno centrum, které mimo jiné provozuje Terapeuticko-edukativní program „Školička hrou“ pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. HL. CÍLEM projektu bylo podpořit a dále rozšířit a rozvinout činnost KC HOST pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci jeho otevřením se pro okolní komunitu na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3. ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT: * Nabídnout různorodé aktivity komunitního centra, které zprostředkovaly kontakt rodiny z cílové skupiny s dalšími obyvateli komunity – prostřednictvím vhodně zvolených projektových aktivit, které odpovídaly jejich společným zájmům a možnostem a podpořily motivaci rodiny k zapojení se do komunitního života. * Podpořit solidaritu v komunitě i solidaritu mezigenerační prostřednictvím zapojení dobrovolníků z komunity; organizováním materiální pomoci mj. prostřednictvím sbírek věcí a bazarových aktivit. * Kontaktem s lidmi z komunity přirozeně podporovat sociální kompetence cílové skupiny, zvyšovat její samostatnost a motivaci zapojit se do komunitních aktivit: učit se mít vliv na své okolí, naučit se navazovat soc. vztahy apod. * Účastí v programu ´Školička hrou´ zvyšovat rodičovské kompetence a podporovat zdravý vývoj dětí a jejich pozdější bezproblémové zapojení do běžných školských zařízení, a to jak pro cílovou skupinu, tak pro komunitu. Důležitým společenským přínosem projektu bylo, že komunitního setkávání probíhalo v prostorách kulturně historické budovy, která je jednou z dominant pomezí 3 pražských čtvrtí, a je vhodně situovaná, včetně vnitřních dispozic – v Šalounově vile. Prostory včetně administrativních byly plně vybavené díky již ukončené podpoře ze zahraničí. Do té doby v sídle žadatele a partnera probíhaly pouze aktivity odborné, a to v oblasti návazných služeb na služby sociální. Tímto projektem jsme chtěli dát lidem šanci se potkat, zažít společné aktivity a obecně přispívat ke změně postojů. Důležitým přínosem také bylo zviditelňování, podpora a šíření fenoménu dobrovolnictví v komunitě coby prvku solidarity. Projekt byl financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – 47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání.

Informace o průběhu projektu„3S-Skilled-Specialized-Social workers“ neboli “Zavedení nového systému odborné přípravy zaměřeného na dovednosti na 3 vysokých školách v České republice“

Informace o realizaci aktivit zde.

Zakončení projektu “Rozvoj metody “RODINA HROU” – práce s dětmi v ohrožených rodinách”

Týmy CEKAS a HoSt úspěšně ukončily k 28. 2. 2021 společný projekt “Rozvoj metody “RODINA HROU” – práce s dětmi v ohrožených rodinách”, který podpořila dánská soukromá nadace THE VELUX FOUNDATIONS.

Více informací zde.

Zakončení projektu “Rozvoj metody “RODINA HROU” – práce s dětmi v ohrožených rodinách”

Týmy CEKAS a HoSt úspěšně ukončily k 28. 2. 2021 společný projekt “Rozvoj metody “RODINA HROU” – práce s dětmi v ohrožených rodinách”, který podpořila dánská soukromá nadace THE VELUX FOUNDATIONS.

Více informací zde.

Podrobnosti k projektu a jeho průběhu naleznete ve sborníku Sborník-Pozdrav dítětí-závěrečné shrnutí a vyhodnocení projektu“, který je k dispozici také v anglickém jazyce – Brochure-Child in Mind-final summary and evaluation of project.