Zahájení projektu projektu „Vzdělávání rizikové mládeže = správná cesta k plnohodnotnému životu“

S radostí oznamujeme spuštění našeho nového projektu: Vzdělávání rizikové mládeže = správná cesta k plnohodnotnému životu.

Tento projekt je realizován ve spolupráci 2 českých NNO CEKAS a Proxima Sociale. Je zaměřen na vysoce zranitelnou cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 10-18 let, včetně imigrantů, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání z důvodu nepříznivého, sociálně a ekonomicky znevýhodněného rodinného zázemí. Ocitají se na rozcestí: pokud dostávají podporu, znovu se začleňují do společnosti a studují, pokud ji nedostávají nebo podpora není adekvátní jejich potřebám, ocitají se na okraji společnosti a psychopatologické jevy se zhoršují. Rodiny z ekonomického hlediska nemají možnost pravidelného kontaktu s přírodou a využívání digitálních technologií, v tomto beznadějně zaostávají za svými vrstevníky. České školství si s tímto problémem v rámci naší cílové skupiny obecně neumí poradit. V projektu chceme inovovat naše fungující současné programy a rozvíjet nové programy na principu individuálních aktivit: STABILIZACE = individuální stabilizace členů cílové skupiny a tím umožnění dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání; UČENÍ = podpora a motivace k dalšímu vzdělávání, včetně složení přijímacích zkoušek; ROZVOJ = motivace k podpoře zkušeností a dovedností v oblasti digitálních technologií, klimatu a udržitelného životního prostředí.

Devět projektů podpořených z Nadace Villum má za úkol zvýšit nadšení mladých lidí pro vzdělávání a vybavit je tak, aby se mohly aktivně podílet na zelené a digitální transformaci. Od odborných škol rozšiřujících digitální a zelené dovednosti studentů až po nevládní organizace poskytující mentorství ohrožené mládeži v romských komunitách je to dynamická iniciativa. Nadace Villum podporuje tyto projekty částkou 100 milionů DKK v rámci grantové oblasti Evropská mládež a vzdělávání.

We are pleased to announce the launch of our new project: The education of at-risk youth = the right path to a fulfilling life.

Nine projects are on a mission to boost the enthusiasm of young minds for education and equip them to take an active part in the green and digital transformation. From vocational schools enhancing students‘ digital and green skills to NGOs providing mentorship for vulnerable youth in Roma communities, it’s a dynamic initiative. Villum Foundation is supporting these projects with 100 million DKK under the grant area European Youth and Education.

We are pleased to announce the launch of our new project: The education of at-risk youth = the right path to a fulfilling life.

This project is implemented in the partnership of 2 Czech NGOs CEKAS and Proxima Sociale. It is aimed at a highly vulnerable target group of children and youth aged 10-18, including immigrants, who have a difficult access to education due to their unfavorable, socially and economically disadvantaged family background. They find themselves at a crossroads: if they receive support, they reintegrate into society and study, if they do not receive it, or the support is not adequate to their needs, they find themselves on the margins of society and the psychopathological phenomena worsen. From an economic point of view, families do not have the possibility of regular contact with nature and the use of digital technologies, in this they are hopelessly behind their peers. The Czech school system is generally unable to deal with this problem within our target group. In the project, we want to innovate our functioning current programs and develop new programs based on the principle of individual activities: STABILIZATION = individual stabilization of target group members and thereby enabling further development in the field of education; LEARNING = support and motivation for further education, including passing entrance exams; DEVELOPMENT = motivation to promote experience and skills on digital technologies, climate and sustainable environment. 

Press release_Youth and Education in Europe_UK

 

Mezinárodní konference „Budoucnost a perspektivy vzdělávání v sociální práci /The Future and Perspectives of Education in Social Work” .

Ve druhé polovině října 2023 proběhla v Praze dvoudenní mezinárodní konference Budoucnost a perspektivy vzdělávání v sociální práci /The Future and Perspectives of Education in Social Work” .

Je jednou z posledních aktivit projektu „3S-Skilled-Specialized-Social workers – Introduction of a new system of skill-oriented vocational training at 3 Higher Educational Institutions in the Czech Republic”.  Navštívilo ji 88 účastníků z různých škol sociální práce z České republiky a ze zahraničí, z organizací poskytujících studentům praxe v sociálních službách a institucích, z neziskového sektoru, ze státní správy a samospráv. Přivítali jsme také našeho dánského konzultanta Christiana Holteta.

Čeští odborníci/členové projektového týmu prezentovali hlavní výstupy, které projekt přinesl v oblasti oborových specializací, studentských praxí, výzkumu a zkušeností získaných ze stáží v zahraničí. Odborníci z námi navštívených zahraničních vysokých škol ze Slovenska, Slovinska, Rakouska, Švýcarska a Německa prezentovali velmi zajímavá a aktuální témata. /Program mezinárodní konference VELUX3S_FIN/

Věnovali jsme také vzpomínku vzácným osobnostem, které se o náš projekt zasloužily a během projektu nás předčasně navždy opustily: panu Jensi Pedersenovi, zástupci THE VELUX FOUNDATIONS a vyučujícím na Katedře sociální práce FF UK panu Oldřichu Matouškovi a panu Karlu Hnilicovi.